Les 2 Fundament

Lieve mensen we hebben gedegen onderwijs nodig en het begint bij melk in Geloof, maar vele mensen weten niet wat de melk is, ook vele leiders niet, in Hebreeen 5 vanaf vers 11 staat dat gezien de tijd wij leraars behoren te zijn, maar dat zij  we niet.

ELKE KERKLEIDER BEHOORT DIT TE WETEN EN UIT TE LEGGEN

Hebreeën 6:1-2

NBG-vertaling 1951

King James Version, 1611

 

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,

1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,

2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel;

2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.

 

Over welk fundament wordt hier gesproken

1)

2)

3)

4)

5)

6)

 

Nu gaan we over tot de uitleg van dit fundament, want het is niet alleen wat staat er, maar ook hoe pas je het toe in je dagelijks leven en waarom is het zo belangrijk om dit te weten.

 

Het eerste wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is:

1)______________________________________________________________________

Wat zijn nu precies dode werken? En Wat betekent het woord bekering eigenlijk?

Heb 9:14

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Hieronder de uitleg van bekering

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is:

Marcus 5:25-34

2)______________________________________________________________________

Het derde wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is:

 

3) ______________________________________________________________________

1)     1 Korinthe 10:2

 

2)     Markus 1:1-5

 

3)     Mattheüs 3:10-17

 

4)     1 Korinthe 12:12-27

 

5)     Romeinen 6:1-14

 

6)     Galaten 3:26-28

 

7)     Handelingen 8: 26-40

 

8)     Johannes 1:32-34

 

 

Het vierde wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is

 

4) ______________________________________________________________________

 

Oud Testament

1) Genesis 48:9,14

 

2) Leviticus 1:4

 

3) Leviticus 4: 1-5

 

4) Leviticus 16:21-22

 

5) Numeri 6:22-27

 

6) Numeri 27:18-23

 

7) Numeri 8:9-11

 

8) Leviticus 24:11-14

 

 

 

 

Nieuw Testament

1) Mattheus 19:13,15

 

2) Lucas 13:13

 

3) Hand. 9:12,17

 

4) Mattheus 14:36

 

5) Hand. 8:15-17

 

6) 1 Timotheüs 4:13,14

 

7) Hand. 13:1-3

 

8) Hand. 6:3-6

 

 

Er staat tevens een waarschuwing in de Bijbel:1 Tim. 5:22

"Legt niet overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein"

Het vijfde wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is:

5)______________________________________________________________________

1 Korintiërs 15:12-20

De betekenis van Christus’ opstanding

 

Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

 

Het zesde wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is:

6)______________________________________________________________________

Johannes 5:24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.