De eindtijd, de opname en de terugkomst van de Heer Jezus Christus

Inleiding:

Dit onderwijs zal u meer duidelijkheid en inzicht geven in de eindtijd die vlak voor de deur staat, zodat u niet meer heen en weer wordt geslingerd in wat waarheid is en wat niet. En het zal de angst laten verdwijnen voor wat er staat te gebeuren.

Het Woord van God kan men vergelijken met een: Puzzel

De puzzelstukjes zijn verdeeld over de: hele Bijbel en de sleutel is: Het Woord Van God en dat is Jezus.

Dit kun je lezen in:

Johannes 1,14

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid.

1 Thessalonicenzen 4:13-18

Jezus wil dat wij de waarheid gaan leren en begrijpen zodat wij deze kunnen delen met een ieder die daarvoor open staat.

De komst des Heren

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heere wezen.

Vermaant elkander dus met deze woorden.

Puzzel stuk 1

Verschillende opname.

In de Bijbel worden er meerdere opname van levende mensen beschreven

1) Wat betekent opname in de Bijbel

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En zo is het ook bij ieder persoon die nu beschreven gaat worden,

behalve bij de 1ste

2) De eerste Opname is die van:________________

Gen 5:22 

God nam hem weg. Hij is de enige waarvan de Bijbel niet schrijft dat hij terug ging naar de aarde, maar hij komt natuurlijk met ons terug op witte paarden.

3) De tweede persoon die opgenomen werd, is ________In tegenstelling tot __________wordt de Opname van _____________ uitgebreid beschreven.

 2 Koningen 2:1 en 2 Ko 2:11

4) Deze persoon komt terug samen met: ____________

Matt.17:3 Zie ook: Matt.17:4, Mark.9:4,5, Luk.9:30,33

5) De derde opname is ________________________

Handelingen 1:1-11

6) De vierde opname is ______________________________________

2Cor.12:2-4

7) De vijfde opname is_______________________________________

Openbaringen 4:1

_____________wordt hier in de hemel opgenomen en ziet in de geest de troon van God met daarom heen 24 ouderlingen. In hoofdstuk 1-3 wordt meerdere malen gesproken over de gemeente, vanaf dit hoofdstuk niet meer.

8) De zesde opname is____________________________________________

Joh. 14:2

Het Vaderhuis is de plaats waar wij direct na de Opname zullen zijn. Je moet je bedenken dat het Vaderhuis heel erg groot is. Zo zijn er vele woningen, maar ook bijvoorbeeld een troonzaal (Opbaring 4 en 5).

9) De zevende opname zijn_____________________________________

In Openbaringen 14:14-20 lezen we namelijk over twee 'oogsten'

10) De achtste opname zijn______________________________

Openbaringen 11:3 -11

Even allemaal op een rij

1)

 
   

2)

 
   

3)

 
   

4)

 
   

5)

 
   

6)

 
   

7)

 
   

8)

 

 

Puzzel stuk 2

verschillende tijdperken

In Handelingen 2: 16 -17 kunnen we lezen over de laatste dagen:

1) De laatste dagen, daarin leven wij de ________________________

2) Beter gezegd nog: Wij leven in ______________van de laatste dagen

3) In 1 Johannes 2: 18 lezen wij over _______________

4) Kinderen van God,___________________________

5) En wie zijn deze kinderen dan? ___________________

In 1 Korinthe 10: 11 staat:

6) Wat hun overkomen is,___________________________________________;

het is geschreven om ons,___________________________________________

te waarschuwen.

7) Wie worden er bedoeld met hun? _______________________________

Kolossenzen 1:26-27

8) De verborgenheden van dit tijdperk zijn er om geopenbaard te worden aan_____________________

9) Er zijn in de Bijbel dus verschillende _______________

10) De Tijdperken zijn verdeeld in 8 “Tijdzones”:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

 

Een tijdperk  is eenduidelijk afgezette periode van tijd in geschiedenis, geregistreerd in de Bijbel, waarin God Zijn methoden verandert aangaande Zijn handelen met de mensen, gebaseerd op de bekwaamheid van de mensheid om God te beantwoorden, en God Zijn bereidheid kan uitten om aan de benodigdheden van de mensheid te voldoen.

Tijdzones zijn volgens de tijd van God en niet die van de mensheid.

De Heer komt niet als een dief in de nacht voor Zijn kinderen, wel voor de andere mensen.

1 Thess.4:15-18  en 1 Thess. 5:1-5

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Thess. 5:1-5 

1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,

Puzzel stuk 3

10 Bewijzen

Dat Mattheus 24 niet over de Eindtijd van de Christenen gaat!

  1. Wie praat hier? ___________ Tegen wie wordt er gesproken? Over wie wordt gesproken_______________(christen bestonden toen nog niet)                                                                                                                                                                                                                                     
  2. Jezus sprak tegen de Joden, over hun _____________ en tijdsperiode
  3. De Joden hadden de verwachting dat Jezus een Koninkrijk zou beginnen op aarde en haalde Hem binnen als ________________, niet als hun Messias (Mattheus 21: 1- 11 + Mattheus 23: 37 – 39)  
  4. Eindtijd van Christenen is een boodschap van ________  (Titus 2:13)                              Eindtijd van de Joden is een boodschap van _________________ en ___________________ (Mattheus 24: 15, 21)
  5. Tijdperk van de Christenen is: dat de _____________ van Christus overvloediger is dan de zonde in de wereld (Romeinen 5: 20)                                                                                                   Tijdperk (laatste week = 7 jaren verdrukking) van de Joden, zal de ongerechtigheid vermenigvuldigen en de liefde van velen ____________ (Mattheus 24:12 )
  6. De Joden moeten ______________ om totale verlossing te verkrijgen (Mattheus 24:13) De Christenen moeten Jezus Christus als hun Heer en Verlosser aannemen om totale verlossing te ontvangen (Romeinen 10: 9-10)
  7. De Joden hebben het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheus 24: 14, Mattheus 4: 23)

De Christenen hebben het:   

•  “Evangelie van _________________” - Romeinen 5:9

•  “Evangelie van _________________” - Galaten 1-6

•  “Evangelie van _________________” - Efeze 1:7

•  “Evangelie van _________________” - Efeze 1:13

•  “Evangelie van _________________” - Efeze 6: 15

  1. Alle christenen kunnen niet de bergen van ____________ in vluchten, de Joden wel (Mattheus 24:16)
  2. Het Joodse volk zal (gedeeltelijk) door de _______________________ gaan (Mattheus 24: 21- 24 ) Christenen zijn van de Tijd van verdrukking verlost – Romeinen 5:7-10
  3. Tijdens de Opname worden de ______________________________ (Thessalonicenzen 4: 13- 18)Tijdens de Terugkomst van de Heer worden de ongelovige mensen weggenomen, de gelovige mensen blijven over (Mattheus 24; 36-42, Lukas 17: 22-43 )

 

Puzzel stuk 4

Handleidingen voor het bestuderen van de Bijbel en de Eindtijd

1.     Hoe doe je dat:

Door middel van het lezen en begrijpen in de __________________________   

Door welke drie vragen te stellen, kun je goed een (Bijbelse) context bepalen?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2.    Bijbelverzen bestuderen aan de hand van

___________________________________________

3.     Wat zijn sleutelwoorden, die belangrijk zijn voor het bestuderen van de Eindtijd?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2 Timotheüs 3:1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.

1 Timotheüs 1:1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze Redder en van Christus Jezus, onze hoop.

Romeinen 16:25 Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is.

Kolossenzen 1:25-26 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.

1 Thessalonicenzen 5:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis

Romeinen 5:9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.