De Eindtijd met antwoorden

De eindtijd, de opname en de terugkomst van de Heer Jezus Christus

 

Inleiding:

Dit onderwijs zal u meer duidelijkheid en inzicht geven in de eindtijd die vlak voor de deur staat, zodat u niet meer heen en weer wordt geslingerd in wat waarheid is en wat niet. En het zal de angst laten verdwijnen voor wat er staat te gebeuren.

Het Woord van God kan men vergelijken met een: Puzzel

De puzzelstukjes zijn verdeeld over de: hele Bijbel en de sleutel is: Het Woord Van God en dat is Heer Jezus Christus

 

Dit kun je lezen in:

Johannes 1,14

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid.

1 Thessalonicenzen 4:13-18

Jezus wil dat wij de waarheid gaan leren en begrijpen zodat wij deze kunnen delen met een ieder die daarvoor open staat.

De komst des Heren

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heere wezen.

Vermaant elkander dus met deze woorden.

 

Puzzel stuk 1

Verschillende opname.

In de Bijbel worden er meerdere opname van levende mensen beschreven

1) Wat betekent opname in de Bijbel

De Opname is het naar de hemel gaan en vervolgens weer terugkomen naar de aarde. Tenminste, zo is het in ieder geval bij onze wegneming.

En zo is het ook bij ieder persoon die nu beschreven gaat worden. Behalve bij de eerste

2) De eerste Opname is die van:Henoch Genesis 5:22-24

3) De tweede persoon die opgenomen werd, is Elia 2Koningen 2:1 

2Ko 2:11, 2Kon.6:17

4) Deze persoon komt terug samen met: Mozes

Elia blijft een hele lange tijd in de hemel, maar hij zal terugkomen, met Mozes als één van de twee getuigen die beschreven worden in Openbaring 11 en Zach. 4.

5) De derde persoon die is opgenomen is onze Redder en Verlosser Heer Jezus Christus

Handelingen 1:2  Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.

Handelingen 1:9  En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Handelingen 1:10  En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

Handelingen 1:11  Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

6) De vierde persoon is Paulus 2 Cor.12:2

7) De vijfde opname is : Johannes Openbaring.4:1

8) De zesde opname isbDe gemeente, de wedergeboren Joh. 14:2

Het Vaderhuis is de plaats waar wij direct na de Opname zullen zijn. Je moet je bedenken dat het Vaderhuis heel erg groot is. Zo zijn er vele woningen, maar ook bijvoorbeeld een troonzaal (Opb. 4 en 5). Openbaring 19:14

In Openbaring 19 staat dat bij de wederkomst van de Here Jezus Hij de heiligen met Zich mee neemt, gekleed in wit linnen. Als we met Hem mee komen wanneer Hij komt om te oordelen en oorlog te voeren, dan moet de gemeente voor deze tijd dus al bij Hem zijn. Een opname na de grote verdrukking is dus Bijbels gezien niet mogelijk.

En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

9) De zevende opname zijn: de gelovige

In Openbaringen 14:14-20 lezen we namelijk over twee 'oogsten'

in vers 14 t/m 16 lezen we over de Mensenzoon (Christus) die de

'oogst binnen haalt'. Vergelijk ook Johannes 4:35;

vervolgens lezen we in vers 17 t/m 20 over een andere oogst; deze

oogst wordt door een engel 'binnengehaald' en wordt geworpen in

de “grote persbak van de gramschap Gods”.

10) De achtste opname zijn: De twee getuigen Opb.11:3 

Even allemaal op een rij

1) Henoch

Genesis 5:22-24

   

2) Elia

2 Ko 2:1

   

3) Heer Jezus Christus

Handelingen 1:2

   

4) Paulus

2 Cor.12:2

   

5) Johannes

Openbaringen 4:1

   

6) Kinderen/Heiligen

Joh. 14:2

   

7) Gelovige

Openbaringen 14:14-20

   

8) De 2 getuigen

Openbaringen 11:3 -11

Puzzelstuk 2

verschillende tijdperken

In Handelingen 2: 16 -17 kunnen we lezen over de laatste dagen

16maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël:

17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;

en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

16Instead, this is what the prophet Joel spoke about:

17 ‘This is what I will do in the last days, God says:

I will pour out my Spirit on everyone.

Your sons and daughters will proclaim my message;

your young men will see visions,

and your old men will have dreams.

 

1) De laatste dagen, daarin leven wij de Wedergeboren

2) Beter gezegd nog: Wij leven in de eindtijd van de laatste dagen

3) In 1 Johannes 2: 18 lezen wij over kinderen

18 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.

4) Kinderen van God, het is het laatste uur

5) En wie zijn deze kinderen dan? De wedergeboren

In 1 Korinthe 10: 11 staat: dat het een voorbeeld voor ons moet zijn

11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

6) Wat hun overkomen is,moet ons tot voorbeeld strekken; het isgeschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

7) Wie worden er bedoeld met hun? De Israëlieten het volk van God.

Kolossenzen 1:26-27

26het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan Zijn heiligen.27Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

8) De verborgenheden van dit tijdperk zijn er om geopenbaard te worden aan Zijn heiligen

9) Er zijn in de Bijbel dus verschillende tijdperken

10) De Tijdperken zijn verdeeld in 8 “Tijdzones”:

 

    *Tijdperken:

 • Een ieder Christen weet dat er meerdere tijdperken zijn, zo hebben we bijvoorbeeld: het O.T. & het N.T.
 • Mensheid gebruikt ook tijdperken, zoals bijvoorbeeld: Eeuwen, jaren, maanden, ect.
 • God gebruikt ook tijdperken, maar deze zijn niet gerelateerd aan de tijden van de mensheid.
 • Diverse tijdperken zijn ingesteld, niet ter vervanging van verlossing in Christus, maar:

Ondanks de jaartellingen houdt God dus nog een andere administratie (regeling/ordening bij om de mensheid kennis van Wie Hij is bij te brengen, en bovenal Zijn goedheid en Liefde te laten ervaren.

Een tijdperk  is eenduidelijk afgezette periode van tijd in geschiedenis, geregistreerd in de Bijbel, waarin God Zijn methoden verandert aangaande Zijn handelen met de mensen, gebaseerd op de bekwaamheid van de mensheid om God te beantwoorden, en God Zijn bereidheid kan uitten om aan de benodigdheden van de mensheid te voldoen.

*Tijdzones zijn volgens de tijd van God en niet die van de mensheid.

1. Tijdzone van onschuld Genesis 2 en 3

   Schepping – zondeval  overgeven aan de duivel.

2. Tijdzone van bewust zijn Genesis 4 t/m 8

   Kennis van goed en kwaad – zondvloed

3. Tijdzone van menselijke regering Genesis 9 t/m 11

   Zondvloed – toren van Babel

4. Tijdzone van belofte Genesis 12 t/m 50

   Verbond met Abraham – gevangenschap in Egypte

5. Tijdzone van de wet Exodus tot handelingen

   Ontvangen van de 10 geboden – Jezus aan het kruis

6. Tijdzone van Genade 2 handelingen t/m openbaringen 3

   Jezus Christus de opgestane Heer

7. Tijdzone verdrukking en grote verdrukking

8. Tijdzone van het duizend jarig koninkrijk

   Tweede komst van Jezus Christus op aarde – Tot nieuwe Hemel & Aarde

Puzzelstuk 3

10 Bewijzen

Dat Mattheus 24 niet over de Eindtijd van de Christenen gaat!

 1. Wie praat hier? De Heer Jezus Tegen wie wordt er gesproken? Joodse volk (christen bestonden toen nog niet)                                                                                                                                                                                                                                     
 2. Jezus sprak tegen de Joden, over hun eindtijd en tijdsperiode
 3. De Joden hadden de verwachting dat Jezus een Koninkrijk zou beginnen op aarde en haalde Hem binnen als “Koning”, niet als hun Messias (Mattheus 21: 1- 11 + Mattheus 23: 37 – 39)  
 4. Eindtijd van Christenen is een boodschap van Hoop  (Titus 2:13)                              Eindtijd van de Joden is een boodschap van verdrukking en ellende (Mattheus 24: 15, 21)
 5. Tijdperk van de Christenen is: dat de genade van Christus overvloediger is dan de zonde in de wereld (Romeinen 5: 20)                                                                                                   Tijdperk (laatste week = 7 jaren verdrukking) van de Joden, zal de ongerechtigheid vermenigvuldigen en de liefde van velen verkillen (Mattheus 24:12 )
 6. De Joden moeten volhouden om totale verlossing te verkrijgen (Mattheus 24:13) De Christenen moeten Jezus Christus als hun Heer en Verlosser aannemen om totale verlossing te ontvangen (Romeinen 10: 9-10)
 7. De Joden hebben het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheus 24: 14, Mattheus 4: 23)

De Christenen hebben het:   

•  “Evangelie van Genade” - Romeinen 5:9

•  “Evangelie van Christus” - Galaten 1-6

•  “Evangelie van verlossing” - Efeze 1:7

•  “Evangelie van behoudenis” - Efeze 1:13

•  “Evangelie van vrede” - Efeze 6: 15

 • 8. Alle christenen kunnen niet de bergen van Judea in vluchten, de Joden wel (Mattheus 24:16)
 • 9. Het Joodse volk zal (gedeeltelijk) door de Tijd van verdrukking gaan (Mattheus 24: 21- 24 )                                                              Christenen zijn van de Tijd van verdrukking verlost – Romeinen 5:7-10
 • 10. Tijdens de Opname worden de Christenen weggenomen (Thessalonicenzen 4: 13- 18)Tijdens de Terugkomst van de Heer worden de ongelovige mensen weggenomen, de gelovige mensen blijven over (Mattheus 24; 36-42, Lukas 17: 22-43 )